Ochrana osobních údajů


Tato aplikace shromažďuje osobní údaje svých uživatelů.

Poskytovatel a odpovědná strana
Haus Kamila
Donnersbachwald 155
8953 Donnersbachwald

E-mailová adresa poskytovatele: haus@kamila.at

Typy shromážděných údajů
Osobní údaje zpracovávané touto aplikací samostatně nebo prostřednictvím třetích stran zahrnují: Sledování; Údaje o používání; Odpovědi na otázky; Kliknutí; Stisknutí kláves; Záznamy pohybového senzoru; Pohyby myši; Poloha rolování; Události dotyků; Jméno; Příjmení; E-mail.

Úplné podrobnosti o každém typu zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v příslušných částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo na příslušném místě.
oddíly těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo selektivně prostřednictvím vysvětlujícího textu zobrazeného před shromažďováním údajů. Osobní údaje může uživatel poskytnout dobrovolně nebo v případě údajů o používání,
automaticky při použití této aplikace. Není-li uvedeno jinak, je poskytnutí všech údajů požadovaných touto žádostí povinné. Pokud uživatel odmítne tyto údaje poskytnout, je možné, že tato aplikace nebude moci uživateli poskytovat své služby.
aplikace nemusí být schopna poskytovat uživateli své služby. V případech, kdy je v této aplikaci výslovně uvedeno, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, se uživatelé mohou rozhodnout tyto údaje neposkytnout, aniž by to mělo jakýkoli vliv na dostupnost nebo fungování služby.

Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat poskytovatele.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo poskytovateli služeb třetích stran, které tato aplikace využívá, je určeno k poskytování služby požadované uživatelem a k dalším účelům popsaným v tomto dokumentu a případně v zásadách používání souborů cookie.
Uživatelé odpovídají za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo přenesené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že získali souhlas s přenosem jakýchkoli osobních údajů třetích stran do této aplikace.

Způsoby zpracování
Poskytovatel zpracovává uživatelské údaje řádným způsobem a přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění, změně nebo zničení údajů.

Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo systémů založených na informačních technologiích v souladu s organizačními postupy a praktikami, které jsou specifické pro stanovené účely. Kromě správce údajů mohou tuto aplikaci interně (lidské zdroje, prodej, marketing, právní oddělení, správci systému) nebo externě – a v takovém případě případně správcem údajů označené jako zpracovatelé (např. poskytovatelé technických služeb, doručovací společnosti, poskytovatelé hostingu, IT společnosti nebo komunikační agentury) – provozovat další osoby, které tak mají přístup k údajům. Aktuální seznam těchto stran si můžete kdykoli vyžádat od poskytovatele.

Právní základ zpracování
Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze v případě, že platí jedna z následujících podmínek:
– Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: V některých právních řádech může být poskytovateli povoleno zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu osobních údajů;
– Shromažďování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro opatření před uzavřením smlouvy;
– Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na poskytovatele vztahuje;
– Zpracování souvisí s úkolem prováděným ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené poskytovateli;
– Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele nebo třetí strany.

Poskytovatel vám v každém případě rád poskytne informace o konkrétním právním základu, na němž je zpracování založeno, zejména o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonnou nebo smluvní povinností nebo předpokladem pro uzavření smlouvy.

Umístění
Údaje se zpracovávají v kanceláři poskytovatele a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí subjekty zapojené do zpracování údajů.

V závislosti na místě, kde se uživatelé nacházejí, může přenos dat zahrnovat přenos údajů uživatele do jiné země, než je jeho země. Více informací o místě, kde jsou předávané údaje zpracovávány, naleznete v části s podrobnými informacemi o zpracování osobních údajů.

V případech, kdy se použijí širší normy, platí navíc následující:

Uživatelé mají rovněž právo být informováni o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem nebo je zřízena dvěma či více zeměmi, jako je například OSN, a o bezpečnostních opatřeních, která poskytovatel přijal na ochranu jejich údajů.

Pokud k takovému přenosu dojde, může se uživatel dozvědět více informací, pokud si prostuduje příslušné oddíly tohoto dokumentu nebo kontaktuje poskytovatele pomocí informací uvedených v sekci kontakty.

Doba skladování
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny.

Proto:
– Osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem budou uchovávány až do úplného splnění této smlouvy.
– Osobní údaje shromážděné za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Další informace o oprávněných zájmech poskytovatele mohou uživatelé získat v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním poskytovatele.

Kromě toho je poskytovatel oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel s takovým zpracováním souhlasil, pokud souhlas nebyl odvolán. Poskytovatel může být dále povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné ke splnění právní povinnosti nebo na příkaz orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na informace, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze uplatnit po uplynutí doby uchovávání.

Účely zpracování
Osobní údaje o uživateli jsou shromažďovány, aby poskytovatel mohl poskytovat služby a dále aby mohl plnit své zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání práva, chránit svá práva a zájmy (nebo práva a zájmy uživatelů či třetích stran), odhalovat škodlivé nebo podvodné činnosti. Kromě toho jsou údaje shromažďovány pro následující účely: Analytika, ochrana proti SPAMu a kontaktování uživatele.

Podrobnější informace o těchto účelech zpracování a osobních údajích používaných pro jednotlivé účely naleznou uživatelé v části „Podrobné informace o zpracování osobních údajů“ tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely pomocí následujících služeb:

Google Analtytics (Google Ireland Limited):
Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Ireland Limited („Google“). Společnost Google používá shromážděné údaje ke sledování a studiu způsobu používání této aplikace, k sestavování zpráv o její aktivitě a ke sdílení s dalšími službami společnosti Google. Společnost Google může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.
kontextualizovat a personalizovat.
Zpracovávané osobní údaje: Údaje o používání; Sledovací zařízení.
Místo zpracování: Irsko – Zásady ochrany osobních údajů – Odhlášení.

Kontaktní formulář (tato webová stránka):
Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji uživatelé povolují této aplikaci, aby jejich údaje použila k odpovědi na žádosti o informace, nabídky nebo jiné dotazy uvedené v záhlaví formuláře.
Zpracovávané osobní údaje: E-mail; Příjmení; Jméno.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited):
Tato služba analyzuje provoz procházející těmito webovými stránkami, který může obsahovat osobní údaje uživatelů, s cílem odfiltrovat části provozu, zprávy a obsah, které jsou považovány za SPAM.
Google reCAPTCHA je služba ochrany proti SPAMu poskytovaná společností Google Ireland Limited.
Používání reCAPTCHA podléhá zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám používání společnosti Google.
Zpracovávané osobní údaje: Odpovědi na otázky; záznamy pohybového senzoru; pohyby myši; kliknutí; údaje o používání; pozice rolování; stisknutí kláves; dotykové události; sledovací zařízení.
Místo zpracování: Irsko – Zásady ochrany osobních údajů.

Práva uživatelů
Uživatelé mohou v souvislosti se svými údaji zpracovávanými poskytovatelem uplatnit určitá práva.

Uživatelé, kteří mají nárok na rozsáhlejší standardy, mohou uplatnit všechna níže popsaná práva. Ve všech ostatních případech se uživatelé mohou obrátit na poskytovatele, aby zjistili, jaká práva se na ně vztahují.

Uživatelé mají zejména následující právo:
– Kdykoli odvolat souhlas. Pokud uživatel dříve udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, může jej kdykoli odvolat.
– Vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování založeno na jiném právním základě než na souhlasu. Další informace o této problematice jsou uvedeny níže.
– Obdržet informace o svých údajích. Uživatel má právo vědět, zda poskytovatel údaje zpracovává, být informován o jednotlivých aspektech zpracování a obdržet kopii údajů.
– Nechte ji zkontrolovat a opravit. Uživatel má právo zkontrolovat správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
– Požádat o omezení zpracování svých údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě poskytovatel nezpracovává údaje pro jiné účely než pro jejich uložení.
– Požadovat vymazání nebo jiné odstranění svých osobních údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo požádat poskytovatele o vymazání svých údajů.
– Obdržet své údaje a nechat je předat jinému správci údajů. Uživatelé mají právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, mají právo na to, aby byly bez překážek předány jiné odpovědné straně.
jiné odpovědné osobě. Toto ustanovení se použije, pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jejíž je uživatel smluvní stranou, nebo na předsmluvních závazcích.
– Podání stížnosti. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu svrchované pravomoci svěřené poskytovateli nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele, může uživatel proti takovému zpracování vznést námitku, kterou odůvodní svou konkrétní situací.

Uživatelé jsou informováni o tom, že mohou kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bez udání důvodu. Zda poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, se uživatelé dozvědí v příslušných částech tohoto dokumentu.

Veškeré žádosti o uplatnění práv uživatelů lze adresovat poskytovateli prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Žádosti lze uplatnit bezplatně a poskytovatel je vyřídí co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Použitelnost komplexních norem
Většina ustanovení tohoto dokumentu se vztahuje na všechny uživatele, některá ustanovení se však výslovně použijí pouze v případech, kdy zpracování osobních údajů podléhá širším standardům ochrany.

Tyto širší normy se použijí tam, kde se zpracování provádí:
– provádí poskytovatel usazený v EU;
– se týká osobních údajů uživatelů, kteří se nacházejí v EU, a zároveň se týká nabídky placeného nebo neplaceného zboží či služeb těmto uživatelům;
– se týká osobních údajů uživatelů nacházejících se v EU a umožňuje poskytovateli sledovat chování těchto uživatelů v EU.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů
Právní opatření
Osobní údaje uživatele mohou být poskytovatelem zpracovávány pro účely vymáhání práva v rámci soudního řízení nebo při přípravě soudního řízení vyplývajícího z nesprávného používání této aplikace nebo souvisejících služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že poskytovatel může být úřady zavázán k předání osobních údajů.
osobních údajů úřady.

Další informace o osobních údajích uživatele
Kromě informací uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace na požádání poskytnout uživateli další kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba
Tato aplikace a služby třetích stran mohou shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakce probíhající prostřednictvím této aplikace (systémové protokoly) pro účely provozu a údržby, nebo k tomuto účelu používat jiné osobní údaje (např. IP adresu).

Informace, které nejsou zahrnuty v těchto zásadách ochrany osobních údajů
Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od poskytovatele prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Jak se zpracovávají žádosti o nesledování
Tato aplikace nepodporuje požadavky webových prohlížečů na nesledování. Informace o tom, zda integrované služby třetích stran podporují protokol Do Not Track, naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů příslušné služby.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že o tom uživatele informuje na této stránce a případně prostřednictvím této aplikace a/nebo, pokud je to technicky a právně možné, zasláním oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uživatele, které má poskytovatel k dispozici. Uživatelům se proto doporučuje, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali, a zejména aby si ověřili datum poslední aktualizace uvedené v dolní části stránky.
datum poslední změny uvedené v dolní části stránky.

Pokud změny ovlivní použití údajů na základě souhlasu uživatele, poskytovatel v případě potřeby získá nový souhlas.